Ress Inwestycje

Finansowanie

RESS-INWESTYCJE Sp. z o.o., występujący w roli pośrednika kredytowego, informuje swoich Klientów o możliwości skorzystania z propozycji kredytu na zakup towarów i usług oferowanego przez Santander Consumer Bank S.A. lub Alior Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Naszym Klientom udostępniamy wniosek o udzielenie kredytu, jak również przyjmujemy ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umów o kredyt na zakup towarów i usług zawartych przez Santander Consumer Bank S.A. albo Alior Bank za pośrednictwem RESS-INWESTYCJE Sp. z o.o. Niniejsza propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Decyzja o przyznaniu i warunkach kredytu z uwzględnieniem oceny aktualnej sytuacji Klienta zostanie podjęta przez bank.

Szczegóły na:
santanderconsumer.pl
www.aliorbank.pl

Dofinansowanie z programu Mój Prąd

Głównym celem programu Mój Prąd jest zwiększenie produkcji energii z mikro źródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 6 000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje od 2 kW do 10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Program Mój Prąd:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2 kW do 10 kW;
 • Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (PV), nie więcej niż 6 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej; Wnioski o dofinansowanie składane są wyłącznie w formie elektronicznej;
 • Kwalifikacja kosztów - datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność; Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej;
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

Program Czyste Powietrze

Adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które otrzymały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Program przewiduje dofinansowanie m. in. na:

 • Wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakupi montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
 • docieplanie przegród budynku,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

 • pożyczka
 • dotacja

Ulga termomodernizacyjna

Od 2019 r. istnieje możliwość odliczenia kosztu instalacji fotowoltaicznej od podstawy podatku.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r. osoby fizyczne mogą odliczyć od podstawy podatku dochodowego wydatki poniesione m.in. na ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz ich montaż. Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu. Długo wyczekiwane rozporządzenie nazywane przez media ulgą termomodernizacyjną, mimo wielu zmian w trakcie procesu legislacyjnego, pozwala również odliczyć koszt termomodernizacji budynku wraz z materiałami budowlanymi, wymianę źródła ogrzewania (nie tylko wymianę pieca, ale również montaż pompy ciepła), a także wszystkie usługi związane z uruchomieniem i termomodernizacją budynku – montaż, demontaż, uruchomienie oraz regulację urządzeń oraz równoważenie hydrauliczne instalacji.

Ulga termomodernizacyjna – na jakich zasadach można z niej skorzystać?
Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Komu przysługuje ulga?
Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Jak odlicza się ulgę?
Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ile można odliczyć?
Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Za budynek mieszkalny jednorodzinny uważa się budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.