Ress Inwestycje

Nadzór i kierowanie robotami

Nadzór inwestorski

Biuro Projektowe Ress-Inwestycje sp. z o.o oferuje usługi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w pełnym zakresie napięć.
Każda odpowiednio przygotowana inwestycja obejmuje szczegółowe projekty oraz wszelkie inwentaryzacje budowlane, której dopełnieniem jest nadzór inwestorski, czyli obecność inspektora na obiekcie podczas prac.
Inspektor nadzoru inwestorskiego czuwa nad prawidłowym przebiegiem wszelkich działań, które prowadzą do pomyślnego zakończenia budowy domu lub sfinalizowania innej, określonej w umowie inwestycji.
Zawsze zgodnie z prawem dzięki nadzorowi inwestorskiemu!
W ramach naszych usług, nadzorem inwestorskim obejmujemy wykonanie poszczególnych projektów jako całości z uwzględnieniem instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych oraz szeroko pojętego przyłączenia do sieci energetycznej.
Z Tobą jako inwestorem, a także z projektantami oraz z kierownikiem budowy konsultujemy wszelkie kwestie, mające wpływ na powodzenie inwestycji.

Wybierając Ress-Inwestycje sp. z o.o na partnera podczas budowy domu lub innego obiektu w branży elektrycznej będziesz mieć pewność, że:

 • pomożemy ograniczyć Twoją obecność na placu budowy tylko do niezbędnych wizyt,
 • oszczędzisz czas dzięki zaufanemu inspektorowi,
 • powierzysz profesjonaliście kwestie związane ze sprawdzaniem jakości materiałów budowlanych na każdym etapie prac,
 • uregulowane zostaną wszystkie zagadnienia związane z kontrolą prawidłowości wykonanych prac sfinalizowanych odbiorem obiektu,
 • solidnie oraz rzetelnie prowadzony będzie dziennik budowy, zawierający istotne i aktualizowane informacje o przebiegu prac,
 • możesz nam zlecić także inne działania, dotyczące danej inwestycji, w tym przygotowanie projektu instalacji elektrycznej lub fotowoltaicznej.

Posiadamy uprawnienia niezbędne do prowadzenia nadzorów inwestorskich, a także wieloletnie doświadczenie, które przekłada się na wiedzę i umiejętności.
Z nadzorem inwestorskim wiąże się szereg czynności, w których będziesz miał profesjonalne wsparcie.
Szukając usługodawców z województw podkarpackiego lub mazowieckiego, warto skontaktować się z nami i poznać korzyści, które płyną z solidnego nadzorowania prac w zakresie danej inwestycji.
Zlecając firmie Ress-Inwestycje sp. z o.o. usługi projektowe, nadzory budowlane, roboty elektryczne lub konsultacje uzyskujecie Państwo pewność wykonania usługi, która bazuje na rzetelnym podejściu do analizowanych zagadnień technicznych przy zachowaniu wymogów formalno – prawnych dla zamierzonego procesu budowlanego.
Zapraszamy do współpracy!

Kierowanie robotami

Do zadań Kierownika Budowy zgodnie z Prawem budowlanym należy:

 • protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu,
 • zawiadomienie Inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • zgłaszanie Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji oraz urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru.